Photo Gallery

O41 to KRHV

O41 to KRHV

My "$100 hamburger"

My "$100 hamburger"

KRHV to O41

KRHV to O41

KRHV to O41

Mt. Diablo

Mt. Diablo

Formation flying

Formation flying

KRHV to O41

Livermore

Livermore

KRHV to O41

KRHV to O41

KRHV to O41

KVIS to KRHV

KVIS to KRHV